About Me

นักเขียนชื่อ โจ อนุชา เริ่มเขียนหนังสือเกี่ยวกับโลกออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2007 กว่า 10 เล่ม (เล่มแรกๆ จะใช้นามปากกา อนุชา ลีวรกุล)

facebook.com/joeanuchabook